^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Policealna
  Technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta i opiekun medyczny to kierunki, na które obecnie trwa nabór. Umożliwiamy zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania zatrudnienia czy studiów. Zostań słuchaczem najlepszej Medycznej Szkoły Policealnej w Zielonej Górze. Zatrudniamy najlepszą wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów. Mamy najwyższą zdawalność Egzaminu Zawodowego. Zapewniamy najlepsze warunki nauki.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  Nauka trwa 2 lata (4 semestry) w systemie zaocznym (co dwa tygodnie w soboty i niedziele). Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, praktyki zawodowe w najlepszych salonach kosmetycznych, a zajęcia teoretyczne są realizowane w formie elearningowej. Umożliwiamy zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania zatrudnienia czy studiów. Nauka kończy się Egzaminem Zawodowym.
 • 3 technik masażysta
  Nauka trwa 2 lata (4 semestry) w systemie stacjonarnym. Zajęcia praktyczne są realizowane w szkolnych pracowniach, praktyki zawodowe odbywają się w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych i przychodniach na terenie Zielonej Góry, a zajęcia teoretyczne są realizowane w formie elearningowej. Umożliwiamy zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania zatrudnienia czy studiów. Nauka kończy się Egzaminem Zawodowym.
 • 4 technik sterylizacji medycznej
  Nauka trwa 1 rok (2 semestry) w systemie zaocznym (co dwa tygodnie w soboty i niedziele). Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, praktyki zawodowe w Centralnej Sterylizatorni, a zajęcia teoretyczne są realizowane w formie elearningowej. Umożliwiamy zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania zatrudnienia czy studiów. Nauka kończy się Egzaminem Zawodowym.
 • 5 opiekun medyczny
  Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) w formie stacjonarnej ( w soboty i niedziele). Zajęcia praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach, praktyki zawodowe w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych, a zajęcia teoretyczne są realizowane w formie elearningowej. Umożliwiamy zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania zatrudnienia czy studiów. Nauka kończy się Egzaminem Zawodowym.
baner

Statut

STATUT MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT

MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

W ZIELONEJ GÓRZE

 


 

Statut Medycznej Szkoły Policealnej
w Zielonej Górze

 

Na podstawie:

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
 2. Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730, 1287)
 3. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1327).
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);
 5. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i

    higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467,

   1560, 1669).

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i

    sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach

    publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 373).

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki

    zawodu  (Dz.U.2019 r. poz.391).

 1. Rozporządzenia MEN z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia

    w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

    (Dz. U. z 2019 r. poz. 316).

 1. Rozporządzenia MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego ( Dz.U. 2019

    poz. 325).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie

      szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz

      egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2019 poz. 1707).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw

      programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych

      umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

     (Dz.U. 2019 poz. 991).

 

 

Statut Medycznej Szkoły Policealnej w Zielonej Górze

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 • 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Szkole – należy przez to rozumieć Medyczną Szkołę Policealną w Zielonej Górze
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Medycznej Szkoły Policealnej w Zielonej Górze.

§ 2

 • Szkoła nosi nazwę: Medyczna Szkoła Policealna w Zielonej Górze.
 • Siedzibą Szkoły jest Zielona Góra, ul. Unii Europejskiej 25, 65-980 Zielona Góra.
 • Medyczna Szkoła Policealna w Zielonej Górze posługuje się pieczęciami i stemplami z nazwą

       Medyczna Szkoła Policealna w Zielonej Górze ul. Unii Europejskiej 25 65-980 Zielona Góra.

 • Szkoła jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową dla osób posiadających wykształcenie

       średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, w

       której kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej.

 • Szkoła kształci według klasyfikacji szkolnictwa branżowego w zawodach:
 1. A) Branża opieki zdrowotnej (MED.)

       - technik sterylizacji medycznej 321104 - 1 rok

       - technik masażysta 325402 - 2 lata

       - opiekun medyczny 532102 - 1,5 roku

 1. B) Branża fryzjersko – kosmetyczna (FRK)

       - technik usług kosmetycznych  514207 - 2 lata

§3

 • Osobą prowadzącą Szkołę, zwaną dalej Prowadzącym jest „Fundacja Opus Magnum” wpisana

       do KRS nr 0000296048.

 • Do kompetencji Prowadzącego należą:
 • nadanie i zmiana Statutu oraz czuwanie nad jego przestrzeganiem,
 • zapewnienie materialnych i finansowych warunków funkcjonowania szkoły,
 • określanie warunków prowadzenia nadzoru pedagogicznego i osób do tego celu uprawnionych,
 • zatwierdzanie arkusza organizacji szkoły,
 • zatwierdzenie autorskich programów nauczania oraz innowacji pedagogicznych
 • zatwierdzanie ocen pracy nauczycieli,
 • powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły,
 • udzielanie pełnomocnictw dyrektorowi szkoły w sprawach związanych z jej prowadzeniem,
 • rozpatrywanie odwołań słuchaczy od decyzji skreślenia z listy słuchaczy,
 • Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie

       Wielkopolskim.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

 

 • 4
 • Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
 • Celami i zadaniami Szkoły są w szczególności:
 • zapewnienie nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania;
 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową;
 • realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
 • umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzających kwalifikacje w ramach zewnętrznego egzaminu zawodowego wydanego przez OKE;
 • kształtowanie środowiska sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi, w tym działań w zakresie wolontariatu;
 • wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju, a w przypadku osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności;
 • zapewnienia odpowiedniego wyposażenia i bazy dydaktycznej;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
 • 5
 • Cele i zadania Szkoły są realizowane poprzez:
 • realizację innowacyjnego i nowatorskiego procesu nauczania;
 • realizowanie programów autorskich nauczycieli;
 • systematyczne diagnozowanie potrzeb i możliwości słuchaczy;
 • poszanowanie indywidualności słuchaczy i ich praw;
 • rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień słuchaczy;
 • rozpoznawanie przyczyn i trudności w nauczaniu;
 • wspieranie słuchaczy mających trudności w nauce;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • wdrażanie do poszanowania trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, zasad tolerancji oraz norm społecznego współżycia;
 • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej;
 • wyrabianie nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie i higienę psychiczną;
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą struktur i zadań samorządu lokalnego;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedliwości, szacunku dla drugiego człowieka;
 • kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki, pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, lokalnego środowiska i całego społeczeństwa;
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania, łagodzenia i zwalczania patologii i agresji;
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 • prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb;
 • organizowanie opieki i pomocy specjalistycznej dla słuchaczy niepełnosprawnych.
 • Szkoła wspiera słuchaczy uzdolnionych m.in. przez organizowanie indywidualnego programu

       lub toku nauczania, zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwianie słuchaczom udziału w

       konkursach i olimpiadach.

 • W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w

       okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty dyrektor szkoły

       odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik

       kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z

       wykorzystaniem :

 • materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 • platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela
 • Komunikacja nauczyciel – słuchacz odbywać się będzie:
  • za pośrednictwem szkolnej platformy moodle
  • drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms
  • drogą mailową.
 • Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 • Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość.
 • Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści z podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne słuchaczy.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Organy Szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

 • 6

Organami Szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Słuchaczy (o ile zostanie powołany przez słuchaczy)
 • 7
 • Szkołą kieruje dyrektor, powołany przez prowadzącego.
 • Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje osoba prowadząca szkołę.
 • Dyrektor odpowiada za działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły.
 • Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w realizacji ich powinności pedagogicznych,
 • organizowanie rekrutacji słuchaczy, podejmowanie decyzji o przeniesieniu i skreślaniu
  z listy słuchaczy na indywidualny wniosek,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
 • kierowanie pracą Rady Pedagogicznej,
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • ustalanie wewnętrznego regulaminu pracy,
 • stwarzanie nowozatrudnionym pracownikom optymalnych warunków pracy,
 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
 • zatrudnianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą kuratora oświaty osoby nie będące nauczycielem,
 • po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wykładowców oraz pozostałych pracowników szkoły,
 • organizacja i przebieg egzaminu zawodowego przeprowadzanego w szkole lub u pracodawców,
 • realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego słuchacza,
 • organizacja i przebieg egzaminu zawodowego przeprowadzanego w szkole.
 • Do innych uprawnień dyrektora dotyczących działalności Szkoły należą:
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
 • dopuszczanie do użytku szkolnego zestawów programów nauczania,
 • zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowanie doposażenia Szkoły w środki dydaktyczne oraz sprzęt szkolny,
 • zawieranie umów dotyczących kształcenia ze słuchaczami,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy sekretariatu Szkoły.
 • Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami. Szczegółowe obowiązki w sprawach pracowniczych

       określają aktualnie obowiązujące przepisy.

 • Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów w

       przypadkach określonych w niniejszym statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po

       zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego (o ile został utworzony).

 • Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym

       szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po:

 • uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz
 • nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.

 

 • 8
 • W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie

       realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 • W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby

       zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 • Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 • Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,

       w każdym semestrze w związku klasyfikowaniem  i promowaniem słuchaczy/uczniów na

       semestr wyższy oraz klasyfikacji końcowej po zakończeniu nauki na ostatnim semestrze danego

       kierunku kształcenia, po zakończeniu roku szkolnego w miarę bieżących potrzeb. Zebrania

       mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego

       nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady

       Pedagogicznej.

 • Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest

       odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania

       zgodnie z regulaminem rady.

 • Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

       ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o

       działaniu szkoły.

 • Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy/uczniów
 • podejmowanie uchwał w sprawach dopuszczenia ucznia/słuchacza do egzaminów poprawkowych i kwalifikacyjnych,
 • podejmowania uchwał w sprawie skreślenia z listy ucznia/słuchacza,
 • analizowanie wyników nauczania,
 • sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rad Pedagogicznych
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki,
 • ustalenie warunków sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie,
 • zatwierdzanie szkolnych regulaminów wewnętrznych.
 • Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych jeśli szkoła takie kursy prowadzi,
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 • Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co

       najmniej   połowy jej członków.

 • Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi

        funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem

        kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 • Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O

       wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę

       oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności

        z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

        Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 • Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły stanowią dokumentację

       nauczania. Protokoły zamieszczane są w „Protokolarzu Rady Pedagogicznej” – księdze

       opieczętowanej z ponumerowanymi stronami. Dopuszcza się komputerowe prowadzenie

       protokolarza Rady Pedagogicznej. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący Rady.

       Protokół jest do wglądu dla wszystkich członków Rady Pedagogicznej.

 • Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady

       Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, rodziców oraz nauczycieli i

       innych pracowników szkoły.

 • Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów

       rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

 

 • W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, o

       wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ

       prowadzący szkołę.

 • Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, w

       przypadkach, o których mowa w pkt. 16 i 17, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub

       nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

 • 9
 • Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Szkoły.
 • Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa regulamin uchwalany

       przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu

       Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

 • Regulamin Samorządu Słuchaczy nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 • Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie

       we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw

       słuchaczy, o których mowa w § 44 Statutu.

 • 10
 • Szczegółowe warunki współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów

        między nimi określa statut.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Szkoły

 

 • 11
 • Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych oraz

       przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze

       rozporządzenia.

 • Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 • Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

       arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora.

 • 12
 • Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 • Liczbę słuchaczy w oddziale ustala – w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły – organ prowadzący.
 • Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw

       programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w  oddziałach.

 • W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia

       zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w

       szczególności szkół wyższych i u pracodawców, na podstawie umowy zawartej pomiędzy

      Szkołą a daną jednostką.

 • Podział na grupy jest obowiązkowy:
 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, dla których z treści programu nauczania do zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; w przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 30 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę;
 • na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 • Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie

       zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut.

 • 13
 • Oddziałem opiekuje się nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
 • Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności, Dyrektor Szkoły umożliwia nauczycielowi

       sprawowanie opieki nad oddziałem przez cały etap edukacyjny.

 • Formy realizowania zadań nauczyciela opiekuna powinny być dostosowane do potrzeb

       słuchaczy.

 • 14
 • Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć

       ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący

       arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 • Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co 2 tygodnie

       przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach co tydzień przez 2 dni.

 

 • Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej

       liczby godzin zajęć w semestrze.

 

 • Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą –

       wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

 • 15

Treści kształcenia oraz zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określają:

 • obowiązująca podstawa programowa kształcenia w zawodach,
 • programy nauczania w zawodach.
 • 16
 • Podstawową formą działalności szkoły oprócz teoretycznych zajęć edukacyjnych prowadzonych

       w formie wykładów, ćwiczeń jest praktyczna nauka zawodu.

 • Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

       zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania praktycznej

       nauki zawodu, szkolnym planem nauczania, przepisami określającymi warunki bezpieczeństwa

       i higieny pracy.

 • Zajęcia praktyczne organizowane są dla słuchaczy w celu opanowania przez nich umiejętności

       zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

 • Praktyki zawodowe organizowane są dla słuchaczy w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej

       wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych, naturalnych warunkach pracy.

 • Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez słuchaczy na zajęciach praktycznych i

       praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa podstawa programowa

       dla danego zawodu.

 • Dyrektor Szkoły podpisuje umowę z podmiotami przyjmującymi słuchaczy na praktyczną naukę

       zawodu.

 • Szkoła nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu i współpracuje z podmiotami

       przyjmującymi słuchaczy na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

 • Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio

       odpowiedzialny jest nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły.

 • W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w

       czasie okresowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyczną naukę

       zawodu prowadzi się zdalnie za pomocą narzędzi do e-learningu.

 • 17
 • Praktyczna nauka zawodu może odbywać u pracodawców zapewniających rzeczywiste warunki

       pracy, a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach

       szkolnych i placówkach szkolenia ustawicznego.

 • Praktyczna nauka może być realizowana również za granicą na podstawie umów

       międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły,

       jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub ramach programów

       edukacyjnych Unii Europejskiej.

 • Praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba która nie była karana.
 • Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę w formie zajęć praktycznych i praktyk

       zawodowych.

 • Zajęcia praktyczne organizuje się dla słuchaczy/uczniów w celu opanowania przez nich

       umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

 • Praktyki zawodowe organizuje się dla słuchaczy/uczniów w celu zastosowania i pogłębienia

       zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach.

 • Podziału słuchaczy/uczniów na grupy dokonuje Dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii  kierownika

       szkolenia praktycznego i w porozumieniu z kierownikiem placówki przyjmującym uczniów na

       praktyczną naukę zawodu.

 • Za organizację i przebieg praktycznej nauki zawodu odpowiada Dyrektor szkoły oraz kierownik

       szkolenia praktycznego.

 • Szkoła nadzoruje realizowanie programu praktycznej nauki zawodu i współpracuje z

       podmiotami przyjmującymi słuchaczy na zajęcia praktyczne i  praktykę zawodową.

 • Dyrektor szkoły:
 • zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości jeżeli przedłoży on:
 1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
 2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzającego przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu
 • - może zwolnić słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu w części jeżeli przedłoży on:
 1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
 2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianego dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub
 3. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub zawodzie wchodzącym z zakres zawodu, w którym się kształci.
 • Zwalnia się słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstaw przedsiębiorczości, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej potwierdzające zrealizowanie tych zajęć.
 • Zaświadczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit. c, przekłada się dyrektorowi szkoły policealnej w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.
 • Zwolnienie o którym mowa w ust.1 pkt. 2 może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora szkoły policealnej wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
 • Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku obycia praktycznej nauki zawodu, uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu. Dyrektor szkoły policealnej zapewnia warunki i określa sposób realizacji pozostałej części praktycznej nauki.
 • W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, odpowiednio:

„zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” albo „zwolniona w całości z praktycznej nauki

„zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu albo „zwolniona z części z praktycznej nauki zawodu oraz podstawę prawną zwolnienia.

 • W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstaw przedsiębiorczości w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.
 • 18
 • Szkoła zapewnia słuchaczom pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym w

       czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie oraz poza terenem Szkoły.

 • W trakcie zajęć za bezpieczeństwo słuchaczy odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

       Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku,

       mającym miejsce podczas zajęć.

 • Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia

       poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę

       możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

 • 19
 • Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki

       pedagogiczne (na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły

       lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą).

 • 20
 • W celu realizacji statutowych zadań Szkoła korzysta z zasobów Szkoły, tj.: pomieszczeń do

       nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni szkolnych, w szczególności pracowni

       ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć

       praktycznych, pomieszczeń administracyjno–gospodarczych oraz szatni.

 

 

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy

 

 • 21
 • Nauczyciele wykonujący pracę w Szkole są nauczycielami Szkoły.
 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
 • organizowanie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;
 • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności oraz zainteresowań;
 • bezstronność i obiektywizm w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwe ich traktowanie;
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby słuchaczy;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
 • Do zakresu zadań nauczyciela sprawującego opiekę nad oddziałem należy sprawowanie opieki

       nad słuchaczami, a w szczególności:

 • tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy słuchaczami.
 • Nauczyciel w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:
 • planuje i organizuje wspólnie z słuchaczami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół słuchaczy;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wobec ogółu słuchaczy, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc (dotyczy to zarówno słuchaczy szczególnie uzdolnionych, jak i mających różnorodne trudności i niepowodzenia).
 • 22
 • Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.
 • Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą

       zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.

 • Zadania zespołów nauczycielskich obejmują w szczególności:
 • opracowanie planu pracy zespołu na dany rok szkolny;
 • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania, a także uzgadniania w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników szkolnych oraz materiałów uzupełniających do prowadzenia zajęć;
 • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania słuchaczy oraz sposobów badania wyników nauczania;
 • opracowanie narzędzi do badania osiągnięć słuchaczy;
 • opracowywanie wyników osiągnięć słuchaczy i przedstawianie ich Radzie Pedagogicznej;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

 

Rozdział 6

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego słuchaczy

 • 23
 • Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

       poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do

       wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z

       realizowanych w szkole programów nauczania.

 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania

       wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

 • informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
 • udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 • udzielanie słuchaczowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 • motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce,

 

 • dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach słuchacza,

 

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–wychowawczej.
 • 24
 • Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • ocenianie bieżące, ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.
 • 25
 • Stosuje się następującą skalę ocen:
 • celujący (6),
 • bardzo dobry (5),
 • dobry (4),
 • dostateczny (3),
 • dopuszczający (2),
 • niedostateczny (1).
 • Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust.1

       pkt 1-5.

 • Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
 • Oceny są jawne dla każdego słuchacza.
 • W szkole nie ocenia się zachowania, ale zwraca się uwagę przy kształtowaniu postawy

       zawodowej na następujące elementy:

 • stosunek do nauki;
 • frekwencja;
 • takt i kultura w stosunkach z ludźmi;
 • dbałość o wygląd zewnętrzny;
 • sumienność, poczucie odpowiedzialności;
 • postawa moralna i społeczna ucznia;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 • postawa wobec nałogów i uzależnień.
 • 26
 • Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy słuchacza oraz

       przekazywanie słuchaczowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w

       uczeniu się, poprzez wskazanie, co słuchacz robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak

       powinien się dalej uczyć.

 • Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 • Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza są udostępniane słuchaczowi.
 • Na wniosek słuchacza dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu

       poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniana do

       wglądu słuchaczowi.

 • 27
 • Słuchacz podlega klasyfikacji:
 • semestralnej,
 • końcowej.
 • Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z zajęć

       edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych

       zajęć.

 • Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych

       słuchacza uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym,

       szkoła umożliwia słuchaczowi uzupełnienie braków.

 

 

 • 28
 • Na klasyfikację końcową składają się:
 • semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalone w semestrze programowo najwyższym,
 • semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.
 • Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.
 • 29
 • Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z

       obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 • Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen są formułowane do każdego przedmiotu przez nauczycieli lub zespoły przedmiotowe nauczycieli, w oparciu o wybrane programy nauczania, w sposób prosty i zrozumiały dla słuchacza.
 • Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza.
 • 30
 • Obowiązujące w szkole oceny wynikające z przeliczenia punktów wg skali procentowej:
 • ocena niedostateczna do 29% poprawnych odpowiedzi,
 • ocena dopuszczająca od 30% do 49% poprawnych odpowiedzi,
 • ocena dostateczna od 50% do 69% poprawnych odpowiedzi,
 • ocena dobra od 70% do 84% poprawnych odpowiedzi,
 • ocena bardzo dobra od 85% do 100 % poprawnych odpowiedzi,
 • ocena celująca w przypadku wykazania się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania.
 • Ustalona przez nauczycieli w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena

  klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 37 ust. 1

 • Każdy słuchacz ma prawo podwyższyć uzyskaną ocenę w terminie ustalonym przez

       nauczyciela.

 • Zasady wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych, w tym egzaminacyjnych określa

       nauczyciel prowadzący dany przedmiot.

 • 31
 • Sprawdzenie osiągnięć słuchaczy podczas zajęć realizowanych w formie dziennej odbywa się

       na podstawie odpowiedzi ustnych, dyskusji, wykonania zadania domowego, sprawdzianu

       (obejmującego niewielką partię materiału i trwający około 15 minut), pracy klasowej, testu,

       referatu, pracy w grupach, pracy samodzielnej na zajęciach edukacyjnych, pracy pozalekcyjnej,

       ćwiczeń praktycznych, prezentacji indywidualnych, grupowych, opracowań, wykonania pomocy

       dydaktycznych, aktywność na zajęciach.

 • Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumarycznym (test, praca klasowa). Prace

       klasowe zapowiadane są co najmniej na tydzień przed sprawdzianem z przypomnieniem

       wymagań programowych. Nauczyciel zobowiązany jest do ocenienia prac klasowych w terminie

       do 14 dni.

 • Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca semestru (do wglądu uczniów i dyrekcji

       szkoły) wraz z podanymi kryteriami oceniania. Wszystkie prace pisemne powinny być oceniane

       na podstawie ustalonej przez nauczyciela i omówionej z uczniami punktacji.

 • 32
 • Podstawą klasyfikowania podczas zajęć realizowanych w formie stacjonarnej i zaocznej są

       egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

       określonych w szkolnym planie nauczania.

 • Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego

       semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

 • Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne

       obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza, czy spełnia warunki dopuszczenia do

       egzaminu semestralnego.

 

 

 • 33
 • Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe

       konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu

       przeznaczonego na te konsultacje oraz z nich oceny pozytywne.

 

 • 34
 • Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe

       zajęcia edukacyjne.

 • Harmonogram egzaminów semestralnych podaje się do wiadomości słuchaczy co najmniej na

       jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Jednego dnia słuchacz może zdawać

       nie więcej niż trzy egzaminy.

 • Słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch

       obowiązkowych zajęć edukacyjnych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.

 • W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w ust. 3 egzaminy semestralne

       przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej lub w formie zadań praktycznych. Wyboru formy

       egzaminu semestralnego dokuje rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę danych zajęć

       edukacyjnych. Informacje o formie egzaminu podaje się do wiadomości słuchaczy na

       pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

 • Wyboru przedmiotów zawodowych o których mowa w ust. 3 dokonuje Rada Pedagogiczna.

       Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym

       semestrze.

 • Egzaminy semestralne w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań

       przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

 • Zestawy pytań na egzamin pisemny powinny być złożone co najmniej na tydzień przed

       terminem egzaminu.

 • Egzaminy pisemne słuchacze wykonują na kartach papieru opatrzonych podłużną pieczątką

       szkoły.

 • Egzaminy semestralne w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawu zadań

       przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów

       zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje

       jeden zestaw zadań.

 • Słuchacz przystępujący do egzaminu ustnego losuje zestaw egzaminacyjny. Każdy zestaw

       powinien zawierać pytania/zadania do wykonania o stopniu trudności pozwalającym  

       słuchaczowi przygotować się do odpowiedzi w ciągu 10 minut i nie więcej niż 10 minut na

       udzielenie odpowiedzi.

 • Podczas egzaminu ustnego oprócz słuchacza zdającego egzamin nie powinno się znajdować

       więcej niż pięciu słuchaczy przygotowujących się do egzaminu po wylosowaniu zestawów pytań

       egzaminacyjnych.

 • Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
 • Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w

       wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez

       Dyrektora Szkoły.

 • Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później, niż do końca

       lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia.

 • 35
 • Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z

       poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 • Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do

       promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

 • Przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący

       poszczególne zajęcia edukacyjne informują słuchacza o przewidywanych dla niego

       semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 • Semestralne ceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele

       prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie wyników egzaminu semestralnego.

 • Semestralne oceny z praktyk zawodowych ustala, w przypadku organizowania praktyki

       zawodowej u pracodawcy opiekun praktyk zawodowych;

 • Ustalona przez nauczyciela niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna może być

       zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

 

 • 36
 • Słuchacz uzyskuje promocję na semestr wyższy po spełnieniu kryteriów uczestnictwa w

       konsultacjach zbiorowych i indywidualnych oraz uzyskaniu w sesji egzaminacyjnej ocen

       pozytywnych z przedmiotów i zajęć objętych obowiązującym planem nauczania.

 • Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywne oceny semestralne

       jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu

       poprawkowego. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

 

 • 37
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia

       edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po

       zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia.

 • Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku

       egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 39 ust. 1.

 • Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr

       programowo wyższy.

 • Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych (choroba potwierdzona zaświadczeniem

       lekarskim lub inne zdarzenie losowe) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w

       wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, nie później niż do

       końca lutego w semestrze jesiennym lub do końca sierpnia - w semestrze letnim.

 • Klasyfikacja, promocja oraz egzaminy poprawkowe powinny być zakończone najpóźniej w

       terminach:

 • w semestrze jesiennym – do końca lutego,
 • w semestrze wiosennym – do 31 sierpnia.
 • 38
 • Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu

       poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego egzamin,
 • termin egzaminu,
 • imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu,
 • oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.
 • Do protokołu dołącza się:
 • prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej,
 • zestawy egzaminacyjne oraz zwięzłą charakterystykę wypowiedzi – w przypadku egzaminu w formie ustnej.
 • wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o ich wykonaniu – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.
 • Protokoły egzaminów semestralnych, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz

       egzaminu poprawkowego słuchaczy przechowuje się w szkole do czasu ukończenia lub

       opuszczenia przez nich szkoły.

 • W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie okresowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty egzamin semestralny przeprowadza się zdalnie za pomocą narzędzi do e-learningu.

 

 • 39
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została

       ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły

       powołuje komisję, która:

 • w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 • Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 • Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
 • Termin sprawdzianu o którym mowa w ust. 1 pkt.1 przeprowadza się nie później niż w terminie

       5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia

       się ze słuchaczem.

 • W skład komisji o której mowa w ust. 1 wchodzą:
 • dyrektor Szkoły lub kierownik szkolenia praktycznego – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 

 • nauczyciel Szkoły lub innej szkoły prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 • Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na

       własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku

       dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

       Powołanie nauczyciela z innej szkoły jest możliwe w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której

       nauczyciel jest zatrudniony.

 • Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być

       niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem

       negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona

       jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego.

 • Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 • imię i nazwisko słuchacza,
 • zadania (pytania, ćwiczenia) sprawdzające,
 • ustaloną ocenę semestralną.
 • Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o ustnych

       odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza zadania

       praktycznego.

 • Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen słuchacza.
 • Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym

       terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora

       Szkoły w uzgodnieniu ze słuchaczem. Decyzję o usprawiedliwieniu podejmuje dyrektor Szkoły

       po zapoznaniu się z przyczynami i okolicznościami nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu.

 • 40
 • Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w § 37 nie otrzymuje promocji

       na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

 • Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza

       uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia

       podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchacza.

 • Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.
 • 41
 • Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki

       Dyrektor Szkoły zalicza zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę

       klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia od obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

 • Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć

       edukacyjnych zgodnej z uzyskaną oceną.

 • 42
 • Słuchacz kończy szkołę jeżeli:

       1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał wyższe od oceny niedostatecznej.

 • przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, z zastrzeżeniem art.44zzzga.Ustawy o systemie oświaty
 • Słuchacz szkoły policealnej ma prawo w ciągu trwania nauki przystąpić do egzaminów

       potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego w danych kwalifikacjach.

 • 43
  • Słuchacze i absolwenci szkoły mogą przystąpić do egzaminu zawodowego.
  • Dyrektor szkoły, informuje słuchaczy o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego

     odpowiedniego w danym roku szkolnym lub danym semestrze.

 • Przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w

     zawodzie, jest warunkiem ukończenia szkoły.

 • Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiadomości i

     umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie

     programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

 

 • Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację

     przystąpienia do egzaminu.

 • Egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie

     programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

 • Egzamin zawodowy, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Okręgową

     Komisję Egzaminacyjną.

 • Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu zawodowego określa obowiązujące

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

 

 • 44
 • W przypadku przechodzenia słuchacza z innej szkoły policealnej o przyjęciu decyduje Dyrektor

       Szkoły.

 • Słuchacz przechodzący z innej szkoły policealnej jest przyjmowany na odpowiedni semestr po

       dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczęszczał, na

       podstawie kopii arkusza ocen słuchacza, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

      dyrektora szkoły, do której słuchacz uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu

      nauczania słuchacza.

 • W przypadku przechodzenia słuchacza z innej szkoły policealnej można przeprowadzić

       egzamin klasyfikacyjny.

 

Rozdział 7

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

 • 45
 • Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie słuchaczowi:
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych,
 • poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących,
 • właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy,
 • poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi,
 • zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich członków Rady

       Pedagogicznej przy współpracy placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni

       psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli

       organizacji zrzeszających pracodawców.

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej

       diagnozy potrzeb słuchaczy za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, np. zajęcia

       lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze,

       targi pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni,

       absolwentami, praktyki, wolontariat.

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści związane z:
 • poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;
 • diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych itp.;
 • konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców;
 • planowaniem własnej kariery edukacyjno-zawodowej;
 • analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy;
 • radzeniem sobie w sytuacja trudnych związanych z aktywnością zawodową,
 • poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, zmiana zawodu;
 • uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem oświatowym;
 • rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

 

 

Rozdział 8

Słuchacze Szkoły

 

 • 46
 • Słuchacz ma prawo do:
 • bezpłatnego i właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • uzyskania informacji na początku roku szkolnego na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • nieodpłatnego korzystania w czasie obowiązkowych zajęć ze sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych,
 • zwracania się o pomoc do nauczycieli w opanowaniu obowiązującego materiału nauczania,
 • obiektywnej i jawnej oceny swych wiadomości i umiejętności,
 • wyboru do Samorządu Słuchaczy,
 • czynnego uczestnictwa w działaniach szkolnego wolontariatu rozwijającego kompetencje społeczne i interpersonalne, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwienie na potrzeby osób potrzebujących, empatię oraz aktywizującego współpracę z organizacjami pozarządowymi,
 • brania udziału w organizowanych różnego typu konkursach i olimpiadach przedmiotowych, wycieczkach przedmiotowych, warsztatach, zajęciach dodatkowych,
 • uczestniczenia w ceremoniale szkolnym podczas uroczystości szkolnych, państwowych, z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły,
 • swobody wyrażania myśli, opinii i przekonań światopoglądowych, o ile nie naruszają dobra osobistego innych osób.
 • Słuchacz ma obowiązek:
 • uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych,
 • usprawiedliwiania nieobecności u opiekuna oddziału,
 • systematycznego przygotowywania się do wszystkich zajęć edukacyjnych,
 • przestrzegania prawa szkolnego i zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • przeciwstawiania się przejawom przemocy,
 • przestrzegania zakazu picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających,
 • szanowania dobra społecznego i indywidualnego, a w szczególności dbania o mienie szkoły, które służy społeczności uczących się,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • dbania o własne życie i zdrowie, a także szanowania zdrowia i życia innych,
 • dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,
 • przestrzegania zakazu używania telefonu komórkowego w czasie zajęć dydaktycznych.
 • 47
 • Słuchacz może być wyróżniony i nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową

       frekwencję lub działalność w samorządzie przez opiekuna lub Dyrektora Szkoły.

 • Formy wyróżnień i nagród:
 • pochwała Dyrektora na forum oddziału,
 • pochwała Dyrektora na forum szkoły,
 • list gratulacyjny Dyrektora,
 • nagroda książkowa lub rzeczowa.
 • Słuchacz może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych

       regulaminów lub zarządzeń porządkowych obowiązujących w szkole.

 • Formy kar:
 • upomnienie opiekuna oddziału,
 • upomnienie Dyrektora,
 • skreślenie z listy słuchaczy.
 • Skreślenie słuchacza z listy następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej na piśmie.
 • Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od udzielonej kary w terminie 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia mu decyzji/informacji o nałożonej karze do następujących organów:
 • od kary, o której mowa w ust. 4 pkt 1 do Dyrektora;
 • od kary, o której mowa w ust. 4 pkt 2 do Dyrektora, który przy rozpatrywaniu ma obowiązek zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Słuchaczy;
 • od kary, o której mowa w ust. 4 pkt 3 do Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia podając pisemne uzasadnienie.
 • Odwołanie od decyzji należy składać za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
 • Dyrektor może skreślić słuchacza z listy słuchaczy szkoły w przypadku wystąpienia przynajmniej

       jednej z następujących sytuacji:

 • na prośbę słuchacza,
 • stwierdzenia obecności słuchacza na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • popełnienia przestępstwa umyślnego oraz innego rażącego naruszenia porządku prawnego,
 • stwierdzenia frekwencji niższej niż 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

 

 

 • Słuchacz nie otrzymuje promocji i zostaje skreślony z listy w przypadkach określonych w

       obowiązujących przepisach prawa określających zasady klasyfikowania i promowania, a w

       szczególności jeżeli:

 • uzyskał frekwencję niższą niż 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania lub nie uzyskał z tych zajęć ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch egzaminów semestralnych;
 • nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego z wyznaczonych przedmiotów w terminie dodatkowym.
 • Przed podjęciem decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy, Dyrektor Szkoły umożliwia słuchaczowi

       złożenie wyjaśnień.

 • Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza

       uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia

       zakończenia zajęć dydaktycznych.

 • 48
 • W przypadku naruszenia swoich praw słuchacz może złożyć skargę.
 • W zależności od podmiotu dopuszczającego się naruszenia praw, skargę składa się do:
 • opiekuna oddziału – w przypadku naruszenia praw przez innego słuchacza,
 • Dyrektora Szkoły – w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela lub innego pracownika Szkoły,
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w przypadku naruszenia praw przez Dyrektora Szkoły.
 • Podmiot rozpatrujący skargę zobowiązany jest do wyjaśnienia sprawy, w tym odebrania

       wyjaśnień od stron sporu.

 • W każdym przypadku takiego zgłoszenia słuchacz powinien uzyskać pisemną odpowiedź

       uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko.

 • 49

W przypadku gdy:

 • słuchaczowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa;
 • słuchacz w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę;
 • zachowanie słuchacza stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych słuchaczy oraz uniemożliwia realizowanie celów i zadań dydaktycznych Szkoły oraz kiedy Szkoła wyczerpała wszystkie określone w statucie kary, a podjęte przez Szkołę oddziaływania naprawcze zostały wyczerpane i nie przyniosły pozytywnych rezultatów Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie słuchacza do innej Szkoły.
 • 50

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu

 • Samorząd Słuchaczy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z

       zakresu wolontariatu.

 • Samorząd Słuchaczy może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 • Wszelka działalność w ramach wolontariatu ma charakter dobrowolny.
 • Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu:
 • wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • wolontariusze inicjują i prowadzą akcje mające na celu między innymi pomaganie osobom potrzebującym, starszym, niezaradnym, zwierzętom, ofiarom klęsk;
 • wolontariusz może brać udział w formowaniu programu, w którym uczestniczy;
 • każdy wolontariusz może liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach wynikających z powierzonych mu zadań;
 • w każdej chwili wolontariusz może zrezygnować z pracy na rzecz innych lub zadeklarować chęć zmiany obowiązków.

 

Rozdział 9

Formy opieki i pomocy słuchaczom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie

 

 • 51
 • Szkoła udziela słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy ze

       słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

 • W Szkole udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z

       uczniem oraz w formie:

 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów i szkoleń.
 • Dyrektor Szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy

       psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań

       mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 

 • 52
 1. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
 2. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi nadzorującemu - kuratorowi oświaty.
 • 53
 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Zmiany i poprawki w Statucie mogą być wnoszone w trakcie roku szkolnego przez jej Prowadzącego.
 4. Niniejszy Statut opracowuje i zatwierdza Prowadzący Szkołę.
Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook